Etkinlik

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Yer Alan Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Duyuru

4706 Sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Duyuru

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında; 26.04.2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin paydaş, kiracı ve kullanıcılarına doğrudan satışı hüküm altına alınmış olup, 31.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 382 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile bu fıkranın uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

26.4.2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırlan içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini, 30.3.2014 tarihi itibariyle en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcılar ya da paydaşları 5 Aralık 2018 tarihine kadar bu arazileri doğrudan satın almak için başvuruda bulunan ve tespit ve tebliğ edilen rayiç bedeli itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler hak sahibidir.

  • Satış bedeli; rayiç bedelin tamamıdır.
  • Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir.
  • Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bu bedelin yüzde yirmisi yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir.
  • Kalanı ise, en fazla beş yılda on eşit taksitle kanuni faiziyle birlikte ödenir.
  • Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenir ve Tebliğ ekinde (Ek-3) yer alan taksitli satış Sözleşmesi düzenlenir.
  • NOT: Başvurular 5 Aralık 2018 tarihinde sona erecektir Başvuru sahiplerinin 382 sıra saylı Milli Emlak Genel Tebliği ekinde (Ek- 1 ) yer alan ya da Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünden/Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinden temin edilecek matbu talep dilekçesi ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte başvuru süresi içerisinde bu taşınmazları doğrudan satın almak için Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü)/Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisine, satın alma başvurusunda bulunması gerekmektedir. İlgili kanunun genel tebliğine ve başvuru dilekçesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
  1. 382 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği
  2. Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Doğrudan Satış Başvuru Dilekçesi

2-B taşınmazlarında süre uzatımıyla ilgili duyuru

19.04.2012 tarihli ve  6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna, 25/05/2018 tarihli ve 30441 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7144 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 7 inci maddesiyle, 2/B kapsamında bulunan taşınmazlarda süre uzatımına gidilmiştir.

 

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

18.05.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına yönelik açıklamalar ile usul ve esasların yer aldığı I Seri nolu genel tebliğ 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kapsamda Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan basın açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

2-B Taşınmazlarında Süre Uzatımıyla İlgili Duyuru

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda değişiklik yapan 6745 sayılı Kanun kapsamında süre uzatımına gidilmiş olup söz konusu duyuru metni ve broşürler

2B süre uzatımın ilişkin broşür

2B süre uzatımına ilişkin ilan metni